Шляхом розміщення приведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу товару, а також інформації, яка міститься на сайті (в Інтернет-магазині) taburetka.ua, Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам щодо придбання товарів, розміщених на сайті taburetka.ua (надалі - «сайт»), на умовах вказаного Публічного договору купівлі-продажу товару.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

Терміни, які використовуються у даному Публічному договору купівлі-продажу товару.

 1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, кожній фізичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).
 2. Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару (накладній) Покупцю.
 3. Покупець – фізична або юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар.
 4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.
 5. Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі.
 6. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця taburetka.ua.
 7. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.
 8. Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.
 9. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору іншій Стороні даного Договору.
 10. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець або Покупець (Продавець та Покупець) враховуючи зміст умов Договору.
 11. Індивідуальне замовлення – це замовлення Покупця на індивідуальний товар, виготовлений під розміри та/або у відповідних тканинах.
 1. Акцептування Договору
  1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті taburetka.ua, замовлення на відповідний товар.
  2. З моменту отримання Продавцем від Покупця замовлення на товар даний Договір вважається укладеним.
  3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.
 2. Предмет Договору
  1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар (меблі), а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений товар від Продавця.
  2. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін та при повному розумінні предмету та умов даного Договору.
  3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови доставки та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також з інформацією про сам товар, а саме стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристиками матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.
  4. За додатковою домовленістю Сторін за даним Договором, а також за окрему плату Продавець може допомогти у здійсненні монтажу, збирання товару. Продавець має право здійснювати установку (монтаж), збирання товару за допомогою третіх осіб, при цьому Продавець не несе відповідальність за якість та результат робіт, які виконуються такими третіми особами.
 3. Строк та умови доставки товару, умови приймання-передачі товару.
  1. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар, передбачений Специфікацією до даного Договору, становить 60 робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов даного Договору.
  2. Сторони дійшли згоди, що Продавець має право не приступати до виконання умов даного Договору у випадку несплати Покупцем належним чином та у повному обсязі вартості товару на умовах, передбачених даним Договором.
  3. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем, що посвідчується підписанням відповідної видаткової накладної. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням в останнього права власності на такий товар.
  4. Продавець зобов'язаний доставити та передати Покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не випливає з характеристик товару.
  5. Доставка товару відбувається на розсуд Продавця або його силами або силами третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.
   1. Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у замовленні на товар (надалі за текстом – «місце доставки товару»). Доставка товару не включає заніс товару у приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.
   2. У випадку доставки товару силами перевізника, така доставка товару Покупцю відбувається за рахунок Покупця.
   3. Замовлення доставки товару у перевізника здійснює Продавець самостійно. Продавець самостійно без погодження із Покупцем визначає перевізника, який здійснює доставку товару Покупцю.
   4. З вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися разом з інформацією про такий товар.
   5. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідного асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар відповідно до вимог п. 5.3. даного Договору, утримати суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.
   6. Шляхом підписання даного Договору Покупець підтверджує свою згоду з умовами пунктів 3.5., 3.5.1.-3.5.4. даного Договору.
  6. Про точну дату та час готовності Продавця (перевізника) до прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (перевізник) повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв’язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у замовленні на товар. Покупець зобов’язаний забезпечити власну присутність або присутність третіх осіб, які б могли здійснити приймання-передачу товару, за місцем доставки товару в обумовлену Продавцем (перевізником) дату та час. Покупець зобов’язаний прийняти товар в день прибуття товару за місцем доставки товару.
       У випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару у дату та час, обумовлений Сторонами, Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару, протягом строку, який починається після спливу строку передачі товару, встановленого пунктом 3.1. даного Договору, становить 200 грн. 00 коп. (двісті грн. 00 коп.) за кожен день.
       У випадку, якщо зберігання неприйнятого покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов’язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь строк зберігання такого товару.
       У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 15 календарних днів після спливу строку передачі товару, встановленого пунктом 3.1. даного Договору, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару.
       Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та коштом Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.
  7. Сторони дійшли згоди, що у випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яка знаходиться за місцем доставки товару, та яка має при собі та пред’явила Продавцю документ, який підтверджує укладання даного Договору (договір та/або квитанція про сплату вартості товару, та/або інше) між його Сторонами або оформлення доставки товару.
  8. При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов’язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця та накладній на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.
       Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) видаткової накладної / іншого документу, які підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.
  9. Приймання-передача товару за асортиментом та кількістю здійснюється відповідно до замовлення здійсненного покупцем, приймання-передача товару за якістю здійснюється відповідно до нормативно-правових актів і нормативних документів, дія яких розповсюджується на товар, який є предметом даного Договору, а також відповідно до умов даного Договору.
  10. Продавець зобов’язаний надати Покупцеві (або третій особі з боку Покупця) такі документи:
       - рахунок-фактуру;
       - видаткову накладну на відповідний товар.
       - накладну з вказаною гарантією на відповідний товар.
  11. У випадку доставки товару силами Продавця, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе перевізник.
  12. Перед замовленням товару та його придбанням Продавець реєструє для Покупця Особистий кабінет.
 4. Якість товару, гарантійний строк товару, умови та порядок врегулювання питань щодо невідповідності товару умовам Договору.
  1. Якість товару повинна відповідати ДСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів) або вимогам Покупця, котрі прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість тощо) та передбачені умовами даного Договору.
  2. Продавець гарантує доставити та передати Покупцю якісний товар та такий, що відповідає державним стандартам ( у разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі (складові) частини товару.
  3. Гарантійний строк товару вказується у видатковій накладній на відповідний товар. Гарантійний строк починає дію з моменту підписання Покупцем накладних на відповідний товар або і інші строки, передбачені чинним законодавством України.
  4. Умови гарантійного строку та строку служби товару розповсюджуються на товар, відносно якого покупцем було пред’явлено такі документи без виключення:
       - видаткова накладна на товар;
       - квитанцію, яка підтверджує сплату Покупцем вартості товару.
  5. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, монтаж (установка) та/або збірка, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами за виключенням третіх осіб, залучених Продавцем згідно п. 2.4. даного Договору. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, умови експлуатації та/або транспортуванням, та/або збереження якого були порушені Покупцем.
  6. Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності товару, у випадку якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару у зв’язку із нерівностями, дефектами стелі та/або підлоги, та/або стін, які маються у приміщенні установки (монтажу) товару та/або невідповідність приміщення, у якому здійснено установка (монтаж) товару, відповідним стандартам та нормам.
  7. Претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити Продавцю в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю у т.ч. за допомогою телефонного зв’язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником. Шляхом укладання даного Договору Сторони за Договором встановили, що вказаний строк на пред’явлення Покупцем Продавцю претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару є розумним.
  8. Після завершення приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред’являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару, та/або неналежної комплектації товару, та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.
  9. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, можуть бути пред’явлені Покупцем в адресу Продавця протягом 14 денного строку, який розповсюджується на товар, який постачається за умовами даного Договору.
  10. У випадку виявлення Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов’язаний одразу, до залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару та до моменту підписання Покупцем супроводжувальних документів на товар, повідомити про це Продавця.
       У разі прийняття Сторонами рішення щодо повернення товару, відносно якого виникли питання по якості, Продавцю, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем або перевізником місця доставки товару, передати Продавцю або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру, причини появи недоліку товару, аналізу питання можливого усунення недоліку товару та вчинення інших дій, направлених на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця. При цьому перевізник (за дорученням Продавця) зобов’язаний надати Покупцеві документ, якій підтверджує повернення Покупцем Продавцю такого товару (Акт про повернення товару).
  11. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцю є не укомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов’язаний здійснити доукомплектацію товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця.
  12. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, доставлений Продавцем Покупцю, має недоліки, Продавець зобов’язаний усунути такі недоліки товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленого недоліку товару.
  13. Сторони встановили, що строк та порядок заміни неякісного товару регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та здійснюється негайно або у двомісячний строк у випадку відсутності товару на складі Продавця.
  14. Шляхом укладання даного Договору Сторони за даним Договором дійшли згоди та встановили, що строки усунення недоліків та доукомплектування товару згідно з пунктами 4.11. та 4.12. даного Договору являються розумними враховуючи необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару Покупцеві після усунення недоліків, часу, необхідного для доставки Покупцю комплекту деталей товару або доукомплектації товару та часу, необхідного для вчинення інших дій, пов'язаних із приведенням товару у відповідність до вимог даного Договору.
  15. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що при виникненні розбіжностей щодо наявності недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки такого товару або запросити здійснити Покупцем повернення товару, відносно якого у Покупця існують претензії щодо його якості.
  16. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін даного Договору, якщо інше не встановлено умовами даного Договору або обов’язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.
  17. Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам даного Договору, підписаній Сторонами Специфікації, а саме за кількістю, асортиментом, комплектністю та який був доставлений Покупцю відповідно до умов даного Договору.
 5. Умови та порядок розрахунків між Сторонами.
  1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем.
  2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
  3. Розрахунок за замовлений Покупцем товар може бути здійснений Покупцем на наступних умовах:
       - шляхом здійснення повної стовідсоткової передоплати вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.
       - шляхом здійснення передоплати у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.
   1. Розрахунок за замовлення на індивідуальний товар, який відноситься до переліку товарів в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 ( Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)). Продавець має право брати передоплату за товар, який буде виконаний під замовлення в сумі 50 % від вартості товару. У разі відмови від такого товару Покупцем та ще не доставлений до Покупця, Продавець передоплату не повертає! Відмовитися від товару під замовлення, можна на протязі доби з моменту отримання передоплати. У разі, якщо товар під замовлення доставлений і оплачений до Покупця в належному стані, відмова за товар та / або повернення коштів Продавець не здійснює.
  4. Вартість доставки товару, у випадку доставки товару Покупцю за допомогою послуг перевізника, Покупець зобов’язаний здійснити одночасно із оплатою вартості товару згідно з пунктом 5.3. даного Договору.
 6. Права та обов’язки Сторін Договору.
  1. Обов’язки Продавця:
   1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;
   2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.
  2. Права Продавця:
   1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений відповідно до умов даного Договору;
   2. Вимагати від Покупця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки.
  3. Обов’язки Покупця:
   1. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;
   2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.
  4. Права Покупця:
   1. Вимагати від Продавця доставки та передачі товару відповідно до умов даного Договору;
   2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки.
 7. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів.
  1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін обов’язкових умов даного Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.
       Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.
       У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
 8. Строк дії Договору.
  1. Даний Договір набирає чинності з моменту його акцептування покупцем та діє до 20_ р.
 9. Зміна умов Договору та його розірвання.
  1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.
  2. Сторони дійшли згоди, що даний Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку будь-якою зі Сторін. Договір вважається розірваним в день отримання Стороною-отримувачем повідомлення про розірвання даного Договору відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони за даним Договором.
  3. Сторони дійшли згоди, що у випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця або відмови Покупця від передачі Продавцем товару, зазначеного у видатковій накладній, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути грошові кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода Сторін за даним Договором.
  4. У випадку відмови Покупцем від передачі Продавцем частини товару, замовленого Покупцем, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти за такий товар або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем.
 10. Форс-мажорні обставини.
  1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
  2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом 20 (двадцяти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
  3. Доказом наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є документ про такі обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України або Київською торгово-промисловою палатою.
  4. У разі, коли строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) триває більше ніж 45 (сорок п’ять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право порушити перед іншою Стороною питання про розірвання цього Договору.
 11. Інші умови Договору.
  1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами по даному Договору.
  2. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.
  3. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин у сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.
       Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.
  4. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.
  5. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
telegram viber
Ласкаво просимо! TABURETKA.UA
Ви зайшли на сайт з України,
пропонуємо скористатися
українською версією сайта
Перейти на українську версію Остаться на русской